Des ClothingLabels có thể dệt 1.000 cái / đơn hàng, tuy nhiên Des khuyến nghị nên đặt số lượng 3.000 cái / đơn hàng để có giá tốt nhất.

 

1